දෙදින නිළ සංචාරයකට තායිලන්ත අගමැති දිවයිනට

 ඡායාරූපය:

දෙදින නිළ සංචාරයකට තායිලන්ත අගමැති දිවයිනට

දෙදින නිළ සංචාරයක් සඳහා තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ප්‍රයුත් චන් ඕචා මහතා අද (12) දිනයේ දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බව වාර්තාවෙයි.

ග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ මෙම සංචාරය තුළදී දෙරට අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් කිහිපයකට ද අත්සන් කිරීමට නියමිත බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි

මාතෘකා