රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් සමාලෝචන විශේෂ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව සඳහා සාමාජිකයින් පත්කෙරේ

 ඡායාරූපය:

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් සමාලෝචන විශේෂ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව සඳහා සාමාජිකයින් පත්කෙරේ

2018-08-14 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණය පරිදි රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් හා දීමනා සම්බන්ධයෙන් දැනට ක‍්‍රියාත්මක චක‍්‍රලේඛ හා විධිවිධාන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්,රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් ආශ‍්‍රිත යම් ගැටලු හෝ විෂමතා ඇත්නම් එම ගැටලු හෝ විෂමතා අවම කිරීම වෙනුවෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වැටුප් සමාලෝචනය සම්බන්ධයෙන් වන විශේෂ කොමිෂන් සභාවක් පත්කිරීමට ජනාධිපති ගරු මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පියවර ගෙන ඇත