මිනිසෙක් බුද්ධි අංශයක් විදියට හිතන හැටි ගැන -ආචාර්ය අජිත් රෝහණ කොලොන්නේ

 ඡායාරූපය:

මිනිසෙක් බුද්ධි අංශයක් විදියට හිතන හැටි ගැන -ආචාර්ය අජිත් රෝහණ කොලොන්නේ

මාතෘකා