අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය : ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය පිළිතුරු

 ඡායාරූපය:

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය : ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය පිළිතුරු

ජූනි මස 24 වැනිදා රැස පුවත්පතේ පළ වූ අඅධ්‍යයනය පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු මෙසේය.

මාතෘකා