අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සිංහල පිළිතුරු

 ඡායාරූපය:

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සිංහල පිළිතුරු

ජූලි මස 15 වැනිදා රැස පුවත්පතෙහි පළ වුණු අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සිංහල ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි පිළිතුරු මෙසේය.