අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය නර්තනය පිළිතුරු

 ඡායාරූපය:

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය නර්තනය පිළිතුරු

ජූලි මස 17 වැනිදා රැස පුවත්පතෙහි පළ වුණු අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ නර්තනය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි පිළිතුරු මෙසේය.