අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය : ගිණුම්කරණය පිළිතුරු

 ඡායාරූපය:

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය : ගිණුම්කරණය පිළිතුරු

ජූලි මස 12 වැනිදා රැස පුවත්පතෙහි පළ වුණු අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය ආදර්ශ ප්‍රශ්නපත්‍රයේ පිළිතුරු මෙසේය.