අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය : ආර්ථික විද්‍යාව පිළිතුරු

 ඡායාරූපය:

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය : ආර්ථික විද්‍යාව පිළිතුරු

ජූලි මස 7 වැනිදා රැස පුවත්පතෙහි පළ වුණු අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු මෙසේය.