අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය II පිළිතුරු

 ඡායාරූපය:

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය II පිළිතුරු

ජූලි මස 11 වැනිදා රැස පුවත්පතෙහි පළ වුණු අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු මෙසේය.