අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය තර්ක ශාස්ත්‍රය පිළිතුරු 

 ඡායාරූපය:

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය තර්ක ශාස්ත්‍රය පිළිතුරු 

ජූලි මස 5 වැනිදා රැස පුවත්පතේ පළ වුණු තර්ක ශාස්ත්‍රය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය IIහි පිළිතුරු මෙසේය. (පළමු කොටස අන්තර්ගත වේ.)