කවුද මේ?

 ඡායාරූපය:

කවුද මේ?

බට්ටිච්චට වඩා ලොකුවට පෙනේයා
ඇස් තුළ සුදු රවුම ඈතට දිසේයා
මල් පැණි බී කුස පුරවා ගැනේයා
පිට තද කොළයි කඳුකරයේ වෙසේයා

තේරවිලි පිළිතුර

කඳු මල් කුරුල්ලා

 

විද්‍යාත්මක නාමය zosterops ceylonsis

ඉංග්‍රීසි නාමය srilanka white_eye

hill white_eye දෙමළ නාමය ඉලංගෛ වෙණ්විලික් කුරුවි

මාතෘකා