රූප

 ඡායාරූපය:

රූප

ගිනියම් අව්රැල්ල අස්වනු පැස්සවීමෙන් දිවි දාහය තුනී කරයි. එනිසා අටුකොටුවල බොහෝ ජීවන රහස් සැඟවී තිබේ. ගෙමිදුල සීන්වැල්ල මත කොළ රොඩු සරසරය නිහඬ කළ විට නැඟෙන මුනුමුනුව අසනු මැන.

සේයා | ධර්මවිජය සෙනෙවිරත්න
අකුරු| තිඹිරි

මාතෘකා