අම්මා....

 ඡායාරූපය:

අම්මා....

වටක් ගැඹුරට ගිලුණු ඇස්

අඳුරේම දොරඟුල මත ඔතා

රැය පුරා විඳි පිළුණු හුස්මට

පළුදු මෙරුතටු බැඳ තියා

සෙරකි නමගිය ඇපත් නැති

චෝදනා ගෙයි දොරකඩ තියා

මේස වත්තේ කාණු ගැටියක

ඇය මලක් වී හිනැහුණා

දඩයමින් ලද හංපසුම්බියේ

කඳුළු දහඩිය ඉව දැන

පිළී ගඳ කොළ ගණන් නොකරම

කඩේ ණය පොත පියවන

කළත කළතා හිත් පැසේ

සමනල මතක බිජු රැකගෙන

තිස්සේම සඳ එළි නිවා

තරු පිරුණු අහසක් මට දෙන

සිහින් උරුවම් මතින් දුම් ගඳ

නින්දෙදිත් හඳුනාගෙන

ළඟ ළඟම හුස්මක් දෙකක් ගෙන

රැහැයියන් අළු කරවන

කාණු ගැටියෙන් එහා ලොව

සිතුවමින් මා සිත පුරවන

මංචුවේ දඬුවමේ රළු පද

නැළවිල්ලකට හරවන

[නිර්මලී මේරියන්]

මාතෘකා