බේරුවල නගර සභාවේ පිටවෙළ පොදු සුසාන භූමියේ ආදාහනාගාරය වල් වදී

 ඡායාරූපය:

බේරුවල නගර සභාවේ පිටවෙළ පොදු සුසාන භූමියේ ආදාහනාගාරය වල් වදී

බේරුවල නගර සභාවට අයත් පිටවෙළ පොදු සුසාන භූමියේ එකම ආදාහනාගාරය අක්‍රියව වසර 40කි.

පැරණි අබලන් ආදාහනාගාරය වෙනුවට නව ආදාහනාගාරයක් ඉදිකර දීමට බස්නාහිර පළාත් සභාව මේ වසරේ මුදල් ලබා දෙන බව පවසා ඇතත් පසුව එම මුදල් 2020 වර්ෂයේදී ලබා දෙන බව පවසා ඇත. මේ බව හෙළිදරව් වූයේ 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනතට අනුකූලව බේරුවල නගර සභාවේ තොරතුරු නිලධාරියා ලිඛිතව දන්වා එවීමත් සමඟය.

මේ වන විට පිටවෙළ පොදු සුසාන භූමියේ ජනතාව සොහොන් භූමියේ පිඟන් ගඩොල් අල්ලා සොහොන් භූමියේ තම මියගිය ඥාතීන්ගේ වළවල් අලංකාරව බැඳ ඇත. මේ නිසා සොහොන් භූමියේ ඉඩකඩ ඇහිරෙමින් මිහිදන් කිරීමට ඇති අවස්ථාව නැති වී යෑමේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්ද උද්ගතව තිබේ.

මේ වන විට බොහොමයක් නගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභා කොන්ක්‍රීට් කිරීමට තහනම් කරමින් නියෝග නිකුත් කර ඇති අතර බේරුවල නගර සභාවේ පිටවෙළ මහජන පොදු සුසාන භූමියේ අයිතිය වහා තහවුරු කරන්නැයි බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ඩී කලපුගේ මග්ගොන

News Order: 
9
මාතෘකා