ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් Travel Protect සංචාරක රක්ෂණය දැන් අන්තර්ජාලයෙන්

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් Travel Protect සංචාරක රක්ෂණය දැන් අන්තර්ජාලයෙන්

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සංචාරකයන්ට වඩාත් පහසු හා ඉක්මන් සේවාවක් ලබා ගැනීම සඳහා www.srilankainsurance.net යන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් Travel Protect සංචාරක රක්ෂණාවරණය ලබා ගැනීමේ පහසුකම සලසා දී තිබේ. Travel Protect සංචාරක රක්ෂණාවරණය යටතේ සංචාරකයන් සඳහා සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබා දෙන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට වයස අවුරුදු 80 දක්වා වන සංචාරකයන්ට වෛද්‍ය සහතිකයකින් තොරව සංචාරක රක්ෂණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව සලසා දී තිබීම විශේෂත්වයකි.

එමෙන්ම මෙම රක්ෂණාවරණය මගින් සංචාරය අතරවාරයේ ඔවුන්ගේ නිවස සඳහා ගෘහස්ත පිපිරීම්, ගිනි හා අකුණු අනතුරු ආදිය සඳහා ආවරණය ලබාදෙමින් සංචාරකයන්ට නිදහසේ සංචාරය කිරීමට පහසුකම් සලසා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් Travel Protect රක්ෂණාවරණය යටතේ හදිසි සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා, ගුවන් ගමන් අවලංගු කිරීම් හා ප්‍රමාදවීම් සහ පෞද්ගලික භාණ්ඩ අහිමිවීම් සඳහා ආවරණය සලසා දේ. එමෙන්ම ලොව ප්‍රමුඛතම සේවා සපයන්නන් සමඟ අත්වැම් බැඳගනිමින් සංචාරකයන්ගේ හදිසි සෞඛ්‍ය හා සංචාරක අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා දීමේ පැය 24 පුරා විවෘත සේවාවක් ලබා දෙමින් සංචාරකයන්ගේ රක්ෂණ අවශ්‍යතා සඳහා පහසුකම් සැලසීමද මෙම රක්ෂණාවරණය මගින් සිදු වේ.

එමෙන්ම දෙමාපියන් සමඟ සිදුකරන ගමන්වාර සඳාඅ වයස අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන් වෙනුවෙන් වාරිිකයෙන් 50%ක වට්ටමක් ලබා ගත හැකිවීමද මෙම රක්ෂණාවරණය යටතේ ලබාගතහැකි සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභයක් වේ.

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් Travel Protect මගින් වෘත්තිමය සංචාර, පුද්ගලික සංචාර මෙන්ම පවුලේ සැම එක්ව සිදු කරන සංචාර සඳහා රැකවරණය සලසන අතර වසරකදී කිහිප වතාවක් සංචාරයේ නියැලෙන්නන් සඳහා විශේෂ ප්‍රතිලාභ ලබාදීමද සිදු කෙරේ.

සංචාරකයන්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට ගැලපෙන අයුරින් Silver, Gold, Platinum සහ Asia 25 යන ලෙස පැකේජ ලබාගතහැකි අතර මෙම පැකේජ යටතේ සංචාරකයන්ට තෝරා ගැනීම සඳාහා සැලසුම් 7ක් ලබා දී තිබේ.

News Order: 
0
මාතෘකා