මහජන බැංකුවේ කලුවන්චිකුඩි ශාඛාව නව පරිශ්‍රයකට

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුවේ කලුවන්චිකුඩි ශාඛාව නව පරිශ්‍රයකට

මහජන බැංකුවේ කලුවන්චිකුඩි ශාඛාව නව පරිශ්‍රයක විවෘත කිරීම මහජන බැංකුවේ සහකාර සමාන්‍යාධිකාරි(අලෙවිකරණ) ඒ.යු.ඒ අන්සාර් මහතාගේ සුරතින් පසුගියදා සිදුකෙරිණි.

කලුවන්චිකුඩි ප්‍රදේශයේ ජනතාවට නව්‍ය බැංකුකරණයේ අසීමිත සුවපහසුව සැලසීමේ අරමුණෙන් නව පරිශ්‍රයක විවෘත කෙරුණු මෙම ශාඛාව තුළින් සියලුම බැංකු කටයුතු ලබාගැනීමේ අවස්ථාව සලසා තිබේ.

මෙම අවස්ථාවට මඩකලපුව ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර එන්. ශ්‍රීස්කන්ධා, සහකාර ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර එස්.එම්. මෝහනදාස්, කලුවන්චිකුඩි ශාඛා කළමනාකාර එන්.එම්. ශාන්තන් යන මහත්වරුන් ඇතුළු බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය, රාජ්‍ය නිලධාරින් සහ ගනුදෙනුකරුවන් විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ.

මාතෘකා