කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් බහු-භාෂා බැංකුකරණ ඇප් සේවාවක්

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් බහු-භාෂා බැංකුකරණ ඇප් සේවාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ත්‍රෛ භාෂා බැංකුකරණ ඇප් සේවාව බවට පත්වෙමින් කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘Flash’ ඩිජිටල් බැංකු ගිණුම හඳුන්වාදී වසරක් ගත වන්නටත් පෙර සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවෙන්ද හඳුන්වාදීමට බැංකුව කටයුතු කර තිබේ.

සිංගප්පූරුවේ Kashmi සමාගම සමඟ ඒකාබද්ධව සංවර්ධනය කළ ‘Flash’ මඟින් භාවිත කරන්නන්ට තමන්ගේ ජංගම සන්නිවේදන උපකරණ භාවිත කරමින් බැංකු ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙන අතර එමඟින් ගෙවීම්, ඉතිරිකිරීම්, ආයෝජනය කිරීම් ඇතුළු සේවා ගණනාවක් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

මෙම ඩිජිටල් බැංකු ගිණුම මඟින් මෙරට පාරිභෝගිකයන් කිසිදා අත්විඳ නොතිබූ පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණ උපකරණ මාලාවක් ලබා දී තිබෙන අතර එමඟින් ගිනුම් හිමියන්ට තමන්ගේ මූල්‍ය කටයුතු හොඳින් සිදු කරමින් වියදම් කිරීමේ දී සහ ඉතිරිකිරීමේ දී බුද්ධිමත් තීරණයක් ගැනීමට දිරියක් සහ ශක්තියක් ලබාදෙයි. මෙමඟින් තමන්ගේ ගිණුමේ තිබෙන මුදල් පිළිබඳත් ඒවා වියදම් කරන ආකාරයත් ඒ මොහොතේම දැකගත හැකි නිසා තම මුදල් ඉතාමත් නිවැරදිව වගකීමෙන් වියදම් කිරීමට අවස්ථාව සලසමින් ගිනුම් හිමියන්ගේ මූල්‍ය ශක්තිය වර්ධනය කිරීමට මෙම ගිණුම මගින් සහයෝගය ලබාදෙයි.

මෙම බැංකු ගිණුමේ ඉංග්‍රීසි ඇප් සේවාව සඳහා පසුගිය මාස කිහිපය තුළ දී සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවෙන්ම විශාල ප්‍රතිචාරයක් හිමිවීමෙන් පසුව එය සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවලින්ද හඳුන්වාදෙන බව කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි. මේ ආකාරයෙන් සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවන් හඳුන්වාදීම මගින් කොමර්ෂල් බැංකුව බලාපොරොත්තු වන්නේ ඩිජිටල් බැංකුකරණ කටයුතු සඳහා ඇතුළුවන මෙරට ග්‍රාමීය සහ සාම්ප්‍රදායික අංශය තුළ ඩිජිටල් බැංකුකරණ කටයුතු වඩාත් ප්‍රවර්ධනය කිරීමටයි.

මාතෘකා