ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන්හට නව තාක්ෂණය Wish Foundation තුළින්

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන්හට නව තාක්ෂණය Wish Foundation තුළින්

wish Foundation අඩු ආදායම්ලාභී පවල්වල ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන් සඳහා පිහිටුවන ලද මෙම මධ්‍යස්ථානය ‍මේ මස 03 වැනි ඉරු දින MS. Onella (MS.Universe Sri Lanka reprsentative 2018) ගේ සහ මිහිර වික්‍රමාරච්චි මහතාගේ අනුග්‍රාහකත්වයෙන් ධම්මික කිතුල්ගල (Director of Wish Foundation) ඉද්දමල්ගොඩ (Former secatry General of paliament) රන්ගික ගුණරත්න (Eyesurgen) යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන පැවැත්විණි.

මෙම මධ්‍යස්ථානයේ මූලික අරමුණ ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන්හට නව තාක්ෂණය හුරු කිරීම සහ කථන පුහුණුව ලබා දීමයි. සහජ හැකියාවක් සහ පෞරුෂත්වය ගොඩනැඟීම සඳහා පරිගණක මධ්‍යස්ථානයක්, ළමා පුස්තකාලයක්, කුඩා සංගීත මධ්‍යස්ථානයක් හා අත්කම් සහ චිත්‍ර මධ්‍යස්ථානයකින් මෙම මධ්‍යස්ථානය සමන්විතවේ.

මාතෘකා