කොමර්ෂල් ‘ඩයින් ඇන්ඩ් ස්මයිල්’ වෙතින් අවන්හල් 75කින් වට්ටම්

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් ‘ඩයින් ඇන්ඩ් ස්මයිල්’ වෙතින් අවන්හල් 75කින් වට්ටම්

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් 2019 වසරේ පළමු වරට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ‘ඩයින් ඇන්ඩ් ස්මයිල්’ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ එම බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට මෙරට සුප්‍රසිද්ධ අවන්හල් 75කින් වට්ටම් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව හිමි වී තිබේ.

මාර්තු මාසය අවසන් වනතෙක් ක්‍රියාත්මක මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනේදී එම අවන්හල්වලින් ආහාර මිලදී ගන්නා කොමර්ෂල් බැංකුව් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට සියයට 25ක වට්ටමක් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට සියයට 15ක වට්ටමක් ලබාදෙයි.

 

මාතෘකා