කෝටිපති ජයග්‍රාහකයෙක් ඇතුළු හතළිහකට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ත්‍යාග

 ඡායාරූපය:

කෝටිපති ජයග්‍රාහකයෙක් ඇතුළු හතළිහකට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ත්‍යාග

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය බිහිකරන ජයග්‍රාහකයන් සඳහා චෙක්පත් ප්‍රදානය 2019.07.11 දින සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදු කරන ලදී.

එහිදී සංවර්ධන වාසනාව 252 වැනි වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල රු. 1,79,30,104ක මුදල දිනාගත් එල්.එන්.ඩී. පෙරේරා මහත්මියට අදාළ චෙක්පත පිරිනැමූ අතර එම ලොතරැයිපත අලෙවි කළ හාල්දඩුවන ආර්.කේ.ටී. නිශාන්ත මහතාටද චෙක්පතක් සමඟින් සහතික පත්‍රයක් පිරිනැමිණි.

ලග්න වාසනාව 2535 වැනි වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල රු. 54,46,930ක මුදල දිනාගත් වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයේ ඩබ්.බී. ප්‍රනාන්දු මහතාට, ලග්න වාසනාව 2538 වැනි වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල රු. 22,60,658ක මුදල දිනාගත් බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ ආර්.කදිරේෂන් මහතාට සහ ලග්න වාසනාව 2555 වැනි වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල රු.39,90,846ක මුදල දිනාගත් එන්.ඒ.එස්.කේ. අබේරත්න මහත්මියට අදාළ චෙක්පත් පිරිනැමීමද එදින සිදුවිය.

තවද දස ලක්ෂයේ මුදල් ත්‍යාග දිනූ ජයග්‍රාහකයන් 37 දෙනෙක් සඳහාද චෙක්පත් ප්‍රදානය සිදු කළ අතර මෙම අවස්ථාව සඳහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතා නියෝජ්‍ය සාමාAන්‍යාධිකාරී (අලෙවි) චානක දොඩංගොඩ මහතා ඇතුළු පිරිස සහභාගි වූහ.

මාතෘකා