අධ්‍යාපනවේදී උපාධි පාඨමාලා තුනක් IIHS වෙතින්

අධ්‍යාපනවේදී උපාධි පාඨමාලා තුනක් IIHS වෙතින්

International Institute of Health Sciences (IIHS) මැලේසියාවේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය(OUM) සමඟ එක් වී උසස් පෙළ සමත් සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට Bachelor of Education (TESL) with Hons, Bachelor of Teaching හා Bachelor of Early Childhood Education with Hons යන අධ්‍යාපනවේ දී උපාධි පාඨමාලා තුනක් හඳුන්වා දෙයි.

Bachelor of Education (TESL) යන තුන් අවුරුදු උපාධිය IIHSහි දී (www.iihsciences.edu.lk) හැදෑරිය හැකි අතර එම උපාධිය මැලේසියානු විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිරිනැමේ. මේ උපාධියේ අරමුණ ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයෙහි නිරතවූවන්ගේ වෘත්තීය මාර්ගය වර්ධනය කිරීමය. මෙහි දී ඉංග්‍රීසි දෙවැනි භාෂාවක් ලෙස උගන්වන ගුරුවරුන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කෙරෙන අතර ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ නිසි ක්‍රමවේද හා දැනුම ඊට ඇතුළත්ය. මේ උපාධිය ශ්‍රී ලංකාවේ හා විදේශවල ගුරු වෘත්තියේ නියැළීමට විශේෂ සුදුසුකමකි. මෙම උපාධි අපේක්ෂකයන්ට මැලේසියාවේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතුවලටද සහභාගි විය හැකිය.

Bachelor of Teaching උපාධිය විශේෂයෙන් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය මුල් කර ගෙන සාර්ථක ගුරුවරුන් හා අධ්‍යාපනඥයන් බිහි කිරීම අරමුණු කරයි. Bachelor of Early Childhood Education with Hons ගෞරව උපාධියේ අරමුණ වන්නේ මුල් ළමා විය සංවර්ධන අධ්‍යාපනයෙහි නිරතවූවන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීමයි. ඉහත සියලු උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඇතුළත් වීමේ අවශ්‍යතා වන්නේ උසස් පෙළ සමත් වීම හෝ IIHS International Foundation in Education / HNDE (Higher National Diploma in English) යන සුදුසුකම් සපුරා තිබීමයි. පිළිගත් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට උපාධි පාඨමාලාවෙන් එක් වසරක් නිදහස් වේ. මේ සියලු උපාධි පාඨමාලා සෙසු ජාත්‍යන්තර උපාධි පාඨමාලාවලට වඩා අඩු සාධාරණ ගාස්තු යටතේ පැවැත්වෙයි. එමෙන්ම අධ්‍යාපනවේ දී උපාධිය සාර්ථකව නිම කරන්නන්ට ඔස්ට්‍රේලියාවේ හෝ යුරෝපයේ අධ්‍යාපනපති (Master of Education) උපාධිය හැදෑරීමටද අවස්ථාව ලැබේ.

මාතෘකා