සී.බී.එල්. එක්ස්පෝර්ට්ස් සමාගමට රන් සම්මානයක්

 ඡායාරූපය:

සී.බී.එල්. එක්ස්පෝර්ට්ස් සමාගමට රන් සම්මානයක්

සී.බී.එල්. ව්‍යාපාර සමූහයේ අභිමානවත් සී.බී.එල්.එක්ස්පෝර්ට්ස් (පෞද්) සමාගම සමාජ කථිකාව හා වැඩපොළ සහයෝගීතාව පිළිබඳ දීපව්‍යාප්ත තරගාවලියේ 2018 නිෂ්පාදන මධ්‍ය පරිමාණ අංශයේ රන් සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී. මෙම දීපව්‍යාප්ත තරගාවලිය කම්කරු, විදේශ රැකියා සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාජ කථිකාව හා වැඩපොළ සහයෝගිතා අංශ මගින් සංවිධානය කරන ලදී.

නිෂ්පාදන අංශය අප රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට විශාල දායකත්වයක් දක්වනු ලබයි. මෙහිදී සේව්‍ය සේවක මනා සම්බන්ධතාව ආයතන තුළ කාර්මික සාමය පවත්වාගෙන යාම කෙරෙහි ඍජුවම බලපානු ලබයි. මෙහිදී කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාජ කථිකාව හා වැඩපොළ සහයෝගිතා තරගාවලිය ආයතන තුළ කාර්මික සාමය ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වාගෙන යාමට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනු ලබයි. තවද මේ මගින් ආයතන තුළ සේව්‍ය සේවක දෙපාර්ශ්වය තුළ පවතින ගැටලු සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසඳා ගැනීමේ නව සංස්කෘතියක් ආයතන තුළ ඇති කිරීමට ද හැකියාව ලැබී තිබේ.

මාතෘකා