හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායෙන් තරුණ ප්‍රජාව නඟාසිටුවීමේ වැඩපිලිවෙලක්

 ඡායාරූපය:

හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායෙන් තරුණ ප්‍රජාව නඟාසිටුවීමේ වැඩපිලිවෙලක්

හම්බන්තොට වරාය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල තරුණ ප්‍රජාව වෙනුවෙන් වරාය හා ඊට අනුබද්ධ ක්ෂේත්‍රයන්හි රැකියා පුහුණු වැඩසටහන් සැපයීමේ අරමුණින් හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය, ජාතික ආධුනික හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය (NAITA) සමඟ සහයෝගීතාවකට එළැඹුණි.හම්බන්තොට වරායේ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවා වන සි.එම්.පෝර්ට් සමාගම, NAITA සමඟ හවුල්ව කටයුතු ආරම්භ කළේ, 2012 වර්ෂයේ කොළඹ ජාත්‍යන්තර බහාලුම් පර්යන්තයේ (CICT) මෙහෙයුම් ආරම්භ කළ අවදියේ සිටය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස CICTහි මෙහෙයුම් කාර්ය මණ්ඩලයෙන් 80%කට වඩා වැඩි පිරිසක් සී.එම්.පෝර්ට් සමාගම සහ NAITA අතර ඇති හවුල්කාරිත්ව ගිවිසුම තුළින් ලබාගත් පුහුණුවෙන් කර්මාන්තයට පිවිසි තරුණයෝ වෙති.

සී.එම් පෝර්ට් සමාගම, NAITA ආයතනය සමඟ වසර 3කට බලපැවැත්වෙන පරිදි අවබෝධතා ගිවිසුමක් 2017 අප්‍රේල් 5 වැනිදා අත්සන් කළ අතර ඒ සඳහා හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය තුළින් පහසුකම් සපයන ලදි. මෙම ගිවිසුම හරහා වරාය සමාගම සහ NAITA වරාය මෙහෙයුම්වලට අදාළ කාර්මික ක්ෂේත්‍රවල රැකියා සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදෙනු ඇත. NAITA විසින් අදාළ පුහුණු වැඩසටහන් මාලා සැකසීම සහ සුදුසුකම් සහතික කිරීම ආදිය, අවශ්‍ය ප්‍රමිතීන්ට අනුව ලබාදෙන අතර සී.එම්.පෝර්ට් සමාගම NAITA සතුව ඇති පහසුකම් නංවාලීම සඳහා කටයුතු කරමින් හවුල්කාරීත්වයට වැඩි අගයක් එක් කරයි

පුහුණුවන්නන් 15 දෙනකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් සඳහා මූලික ගිනි නිවීම්, දොඹකර මෙහෙයුම් සහ සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් ආදී ක්ෂේත්‍රයන්හි මූලික දැනුම ලබා දේ. පුහුණුවන්නන් 14 දෙනකු "මූලික ගිනි නිවීමේ" ප්‍රථම පුහුණු වැඩසටහන මෑතකදී සාර්ථකව නිම කරන ලදී. වරාය සමාගමේ අවශ්‍යතා අනුව කණ්ඩායමේ විශිෂ්ටම අභ්‍යාසලාභීන්ව හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායේ රැකියා සඳහා බඳවා ගනු ඇත.

මෙහි දෙවන කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම 2019 දෙසැම්බර මස ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර විෂය පථය පුළුල් කරමින් "දොඹකර ක්‍රියාකරුවන්" සහ "මෙහෙයුම් සහායකයින්" සඳහාද පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

News Order: 
6
මාතෘකා