කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට බිලියන 10ක ණය

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට බිලියන 10ක ණය

ජාතික ආර්ථිකය නැංවීම වෙනුවෙන් රජය විසින් ආරම්භ කළ ‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ වැඩසටහන යටතේ කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් රුපියල් බිලියන 10ක දැවැන්ත ණය මුදලක් ලබාගැනීම සඳහා සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් රැසක් ලියාපදිංචි වී ඇතැයි කොමර්ෂල් බැංකුව පවසයි. ඒ අනුව කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘ජයඉසුරු’, ‘රන්අස්වැන්න’, ‘ගොවි නවෝදා’සහ ‘රිවිබල සවි’ යන ණය යෝජනා ක්‍රම හතර මගින් ලබාදේ. ඒ අනුවකොමර්ෂල් බැංකුව විසින් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රම හතර යටතේ සහන පොලී ණය 400කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වනවිටත් සකසා අවසන්කර තිබෙන අතර එහි වටිනාකම රුපියල් බිලියන 10 ක් බව කොමර්ෂල් බැංකුව පවසයි.

‘එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ වැඩසටහන යටතේ දේශීය සහ ආධාර දෙන ආයතන විසින් අරමුදල් සපයන මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන යෝජනා ක්‍රම 15ක් ක්‍රියාත්මක වන අතර රජය විසින් මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇත්තේ ඒකපුද්ගල ආදායම ඩොලර් 5000ක් දක්වා වර්ධනය කිරීම, අලුතින් රැකියා දස ලක්ෂයක් ආරම්භ කිරීම, අපනයන වර්ධනය කිරීම, දළ දේශීය නිෂ්පාදනයේ වර්ධන වේගය අඛණ්ඩව සියයට 5ක මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම යන මධ්‍යකාලීන අරමුණු ජයගැනීම ඉලක්ක කරගනිමිනි. මෙම වැඩසටහන සඳහා දායකත්වය සපයන කොමර්ෂල් බැංකුව 2016 සහ 2017 වසරවලදී ප්‍රමුඛතම ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය සම්මාන 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දිනාගැනීමට සමත්ව තිබෙන අතර 2018 මුල් මාස හය තුළදී ජාත්‍යන්තර සම්මාන 16ක් දිනා ගැනීමට සමත් විය .

මාතෘකා