අමානා තකාෆුල් 'ටුක් ටුක් ෆුල්' සඳහා අබාන්ස් ෆිනෑන්ස් සමඟ හවුල් වෙයි

 ඡායාරූපය:

අමානා තකාෆුල් 'ටුක් ටුක් ෆුල්' සඳහා අබාන්ස් ෆිනෑන්ස් සමඟ හවුල් වෙයි

අබාන්ස් ෆිනෑන්ස් ත්‍රිරෝද රථ අංශයට 'ටුක් ටුක් ෆුල්' රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වා දීම සඳහා Amana Takaful PLC සහ Abans Finance PLC අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරිණ. ගනුදෙනුකරුවකු අමානා වෙතින් 'ටුක් ටුක් ෆුල්' විස්තීර්ණ රක්ෂණ ඔප්පුවක් ලබා ගන්නා විට ඔහු/ඇය නොමිලේ ත්‍රිරෝද රථ ටයරයක් හිමි කර ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.

මීට අමතරව රක්ෂණලාභියාට තත්ත්වයන් ගණනාවක දී පුළුල් වන්දි මුදලක් පිරිනමන විවිධ ප්‍රතිලාභ ගණනාවකට දායක වීමට ද හැකියාව ලැබේ. පෞද්ගලික ආවරණයේ දී ‘ටුක් ටුක් ෆුල්’ යෝජනා ක්‍රමය දරුණු රෝග තත්ත්වයන් 38කට රක්ෂණ ආවරණය වශයෙන් රු. 100, 000ක් ද හිමිකරුට/නම් කරන ලද රියැදුරාට, කාලත්‍රයාට හා දරුවන්ට රු. 25, 000ක අවමංගල්‍ය දීමනාවක් ද හදිසි අනතුරක් හෝ රෝගාබාධයක් නිසා ස්ථිර වශයෙන් සහ මුළුමනින්ම ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වුව හොත් රු. 300, 000ක් ද මරණයට පත් වුව හොත් රු. 300, 000ක් ද රෝහල්ගත වීම නිසා ආදායම අහිමි වුව හොත් දින 10ක් යන තෙක් රු. 750 බැගින් ද ත්‍රිරෝද රථය නොමැතිකම නිසා ආදායම අහිමි වුව හොත් දින 4ක් යන තෙක් රු. 1, 000 බැගින් ද පිරිනමයි.

මාතෘකා