සෙරන්ඩිබ් ෆයිනෑන්ස් සහ වාසනා ට්‍රේඩිං වෙතින් ලීසිං ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක්

 ඡායාරූපය:

සෙරන්ඩිබ් ෆයිනෑන්ස් සහ වාසනා ට්‍රේඩිං වෙතින් ලීසිං ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක්

සම්පූර්ණයෙන්ම කොමර්ෂල් බැංකුවට අයත් සෙරන්ඩිබ් ෆයිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සමාගම ජපානයේ සිට මෙරටට වාහන ආනයනය කිරීමේ ප්‍රමුඛ සමාගමක් වන වාසනා ට්‍රේඩිං ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සමාගම සමග එක්ව ලීසිං ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ආරම්භකර තිබේ.

මේ අනුව, 2019 මාර්තු 31 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන මෙම ප්‍රවර්ධන කාල සීමාව තුළදී සෙරන්ඩිබ් ෆයිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සමාගමේ ලීසිං පහසුකම් මත මිලදී ගන්නා වාහන සඳහා වාසනා ට්‍රේඩිං ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙතින් ආකර්ෂණීය වට්ටම් ලබාදෙයි. මෙහිදී, සෙරන්ඩිබ් ෆයිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සමාගම විසින් පාරිභෝගිකයින්ට ගැළපෙන විශේෂ පොලී අනුපාත යටතේ ලීසිං පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මාතෘකා