උත්සව සමයේ කොමර්ෂල් බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට සුපිරි වෙෙළඳසැල් වට්ටම්

 ඡායාරූපය:

උත්සව සමයේ කොමර්ෂල් බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට සුපිරි වෙෙළඳසැල් වට්ටම්

කීල්ස් සුපර්, ආර්පිකෝ, සොෆ්ට්ලොජික් GLOMARK සහ ලාෆ්ස් සනප් වෙතින් 30%ක් දක්වා වට්ටම්, උත්සව සමය වෙනුවෙන් සාප්පු සවාරි සඳහා කොමර්ෂල් බැංකු හිමියන්ට තම ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් කාඩ්පත් මෙරට සුපිරි වෙළඳසැල්වලදී සිදුකරන මිලදීගැනීම් සඳහා නිශ්චිත දිනවලදී 30%ක් දක්වා වට්ටම් ලබාදෙන බව නිවේදනය කර තිබේ.

මේ අනුව, නොවැම්බර් මාසයේ සෙනසුරාදා දින වලදී කීල්ස් සුපිරි වෙෙළඳසැල් තුළින් නැවුම් එළවළු, පලතුරු සහ මාළු කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මඟින් මිලදී ගැනීමේදී 25%ක වට්ටමක් ලබාදෙන අතර ඩෙබිට් කාඩ්පත් මඟින් මිලදී ගැනීමේදී 15%ක වට්ටමක් ලබාදෙන බව බැංකුව සඳහන් කරයි. එසේම, දෙසැම්බර් 1 වැනිදා සිට 10 වැනිදා දක්වා තිබෙන සති අන්තවලදී කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මඟින් කීල්ස් සුපිරි වෙෙළඳසැල් තුළින් සිදුකරන මිලදී ගැනීම්වලදී සමස්ත බිලට 10%ක වට්ටමක් ලබාදීමටද බැංකුව කටයුතු කර තිබේ.

මීට අමතරව, කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන් ආර්පිකෝ සුපිරි වෙෙළඳසැල්වලින් නොවැම්බර් මාසය පුරාම මිලදී ගන්නා පලතුරු, එළවළු සහ මාළු සඳහා 25%ක වට්ටමක් හිමිවන අතර දෙසැම්බර් මාසයේ සියලුම සති අන්තවලදී කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මගින් සිදුකරන මිලදීගැනීම් සඳහා 25%ක වට්ටමක් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් මඟින් සිදුකරන මිලදී ගැනීම් සඳහා 12.5%ක වට්ටමක් හිමිවේ.

මාතෘකා