රිචර්ඩ් පීරිස් සමාගමට ජාතික අපනයන සම්මාන ත්‍රිත්වයක්

 ඡායාරූපය:

රිචර්ඩ් පීරිස් සමාගමට ජාතික අපනයන සම්මාන ත්‍රිත්වයක්

ශ්‍රී ලංකා ජාතික අපනයන මණ්ඩලය (NCE) විසින් සංවිධානය කළ 26 වැනි වාර්ෂික අපනයන සම්මාන උලළේ දී රිචර්ඩ් පීරිස් සමාගමේ අපනයන එ්කකය විශිෂ්ට සම්මාන තුනක් හිමිකර ගත්තේය. ආචාර්ය සේන යද්දෙහිගේ මහතාගේ මනා කළමනාකාරිත්වය යටතේ වන රිචර්ඩ් පීරිස් නැචුරල් ෆෝම්ස් සමාගම සහ රිචර්ඩ් පීරිස් එක්ස්පෝර්ට්ස් පීඑල්සී සමාගම් රිචර්ඩ් පීරිස් අපනයන එ්කකය නියෝජනය කරයි.

කොළඹ ශැන්ග්‍රි-ලා හි සම්භාවනීය අයුරින් සංවිධානය කර තිබූ සම්මාන රාත්‍රියේ දී වඩාත් කැපී පෙනෙන අපනයනකරු වර්ගීකරණය යටතේ රිචර්ඩ් පීරිස් නැචුරල් ෆෝම්ස් සමාගම තෝරා පත්කරගෙන තිබුණි. අභිමානනීය සීමාසහිත රිචර්ඩ් පීරිස් සහ සමාගම් සමූහයේ ප්‍රමුඛයා ලෙසින් කැපී පෙනෙන අයුරින් වඩාත් ඉදිරියෙන් වැජඹෙන රිචර්ඩ් පීරිස් නැචුරල් ෆෝම්ස් සමාගම, අමතර විශාල වර්ගීකරණය යටතේ (රබර් උප එ්කකය) රන් සම්මානය දිනා ගත්තේය.

 

මාතෘකා