හැටන් නැෂනල් බැංකු ශාඛා ඔස්සේ 'වෙස්ටන් යුනියන්'

 ඡායාරූපය:

හැටන් නැෂනල් බැංකු ශාඛා ඔස්සේ 'වෙස්ටන් යුනියන්'

රටකින් රටකට මුදල් හුවමාරු කිරීමේ පුරෝගාමී ජාත්‍යන්තර සමාගමක් වන වෙස්ටන් යුනියන්, සිය සේවා ශ්‍රී ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත කරමින් ජාත්‍යන්තර මුදල් හුවමාරු කිරීමේ වැඩි අවස්ථාව මෙරට පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දී ඇත. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෞද්ගලික බැංකුවක් වන හැටන් නැෂනල් (HNB) සමඟ ඒකාබද්ධ වෙමිනි.

මෙම ගිවිසුමත් සමඟ HNB බැංකුවේ දිවයිනපුරා ඇති 251ක් වන ශාඛා මඟින් ලොවපුරා රටවල් 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක මුදල් මාරුකිරීම වෙස්ටන් යුනියන් සේවාවෙන් විනාඩි කිහිපයකින් සිදුකළ හැකිියි.

1995 සිට මෙරට ක්‍රියාත්මක වන වෙස්ටන් යුනියන් මුදල් හුවමාරු කිරීමේ සේවය මගින් දිවයින පුරා පිහිටි 4600 කට අධික එජන්සි ශාඛාවලින් පාරිභෝගික ජනතාවට මුදල් ලබාගැනීම හෝ අදාළ රටේ සිට මුදල් සිය බැංකු ගිණුමට බැර කිරීම කළ හැකියි.

මාතෘකා