කැදැල්ල 2019 ප්‍රදර්ශනයේදී  මහජන බැංකුවෙන් ඩිජිටල් බැංකුකරණ පහසුකම්

 ඡායාරූපය:

කැදැල්ල 2019 ප්‍රදර්ශනයේදී  මහජන බැංකුවෙන් ඩිජිටල් බැංකුකරණ පහසුකම්

මහජන බැංකුව, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවැති කැදැල්ල 2019 ප්‍රදර්ශනයේ නිල බැංකුකරු ලෙස කටයුතු කළේය. මහජන බැංකුව සිය අති නවීන ඩිජිටල් බැංකු පහසුකම්වලින් පරිපූර්ණ වූ ප්‍රදර්ශන කුටියක් මෙහි ස්ථාපිත කර තිබූ අතර එම ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණ සිටි විශාල පිරිසකගේ අවධානයට ලක්විය.

ඩිජිටල් බැංකුකරණ ක්ෂේත්‍රය තුළ මහජන බැංකුව අත්පත් කරගත් සුවිශේෂී ජයග්‍රහණ පිළිබිඹු කළ මෙම ප්‍රදර්ශන කුටිය මුළුමනින්ම ඩිජිටල්කරණයට ලක් කරන ලද බැංකු ශාඛාවක් වූ අතර එය ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකයකින්ද සමන්විත විය. මෙම ඩිජිටල් කුටිය තුළින් ඩිජිටල් ගිණුම් විවෘත කිරීම්, ස්වයං බැංකුකරණ සේවාව මඟින් මුදල් තැන්පත් කිරීම් සහ ආපසු ගැනීම්, බිල්පත් ගෙවීම් එසැණින් සිදුකර ගැනීමේ පහසුකම් සලසා තිබිණි.

මාතෘකා