එක්සත් ජාතීන්ගේ නිරායුධකරණ සංසදයෙන් ඇමරිකාව ඉවත් වේ

 ඡායාරූපය:

එක්සත් ජාතීන්ගේ නිරායුධකරණ සංසදයෙන් ඇමරිකාව ඉවත් වේ

ජිනීවාහි පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිරායුධකරණය පිළිබඳ සම්මේලනයේ දී එම සම්මේලනයේ සභාපති ධුරයට සිරියාව පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය දක්වමින් එක්සත් ජනපදයේ නියෝජිතයා සභා ගර්භයෙන් ඉවත් වී තිබේ.

මෙසේ සභා ගර්භයෙන් ඉවත් වී ඇත්තේ එක්සත් ජනපද තානාපති රොබට් වවුට් මහතායි.

එ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිරායුධකරණය පිළිබඳ සම්මේලනයේ සභාපති ධුරයට සිරියාව පත් කිරීම විහිළුවක් බවයි.

මාතෘකා