ඇමෙරිකාවේ මේරිලන්ඩ් ප්‍රාන්තයට හදිසි තත්ත්වයක්

 ඡායාරූපය:

ඇමෙරිකාවේ මේරිලන්ඩ් ප්‍රාන්තයට හදිසි තත්ත්වයක්

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ඇමෙරිකාවේ මේරිලන්ඩ් ප්‍රාන්තයට හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. ධාරානිපාත වර්ෂාවත් සමඟ මේරිලන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ නගර රැසක් ජලයෙන් යටව ඇති අතර ප්‍රධාන මාර්ග හා අතුරු මාර්ග රැසක් ද අවහිරව වීවෙන් ගමනාගමන කටයුතු ද අඩාල වී ඇත. බොහෝ පිරිසක් නිවාසවල සිරවී සිටින අතර ඔවුන් බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මකය.

මාතෘකා