චින ඇමෙරිකා වෙළෙඳ යුද්ධයට විරාමයක්

චින ඇමෙරිකා වෙළෙඳ යුද්ධයට විරාමයක්

ඇමෙරිකාව විසින් චීන නිෂ්පාදන මතද, චීනය විසින් ඇමෙරිකාව මතද පනවන බවට ප්‍රකාශයට පත් කළ ආනයනික බදු පැනවීම තාවකාලිකව නවත්වන බව දෙරට විසින් ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් පවසා ඇත.

වෙළෙඳ අසමානතාව මඟ හැරීම සඳහා චීනය විසින් ඇමෙරිකානු නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම වැඩි කරන බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත.

'අපි වෙළෙඳ යුද්ධය නවත්වනවා' යැයි ඇමෙරිකා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා ෆොක්ස් ප්‍රවෘත්ති සේවය අමතා පවසා තිබේ.

මාතෘකා