කෑන්ස් සිනමා උළෙල හොඳම චිත්‍රපටය 'ෂොප්ලිෆ්ටර්ස්' (Shoplifters)

 ඡායාරූපය:

කෑන්ස් සිනමා උළෙල හොඳම චිත්‍රපටය 'ෂොප්ලිෆ්ටර්ස්' (Shoplifters)

71 වෙනි කෑන්ස් සිනමා උළෙල මැයි 8 සිට 19 දින දක්වා පැවැත්විණ. ඔස්ට්‍රේලියානු නිළි කේට් බ්ලැන්ක්හෙට්ගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතු ජූරිය හමුවට ඉදිරිපත් වූ සිනමා පට අතුරින් හොඳම චිත්‍රපටය ලෙස තේරී පත් වූයේ ජපාන ජාතික අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වන හිරොකාසු කොරේඑදා ගේ 'ෂොප්ලිෆ්ටර්ස්' සිනමාපටයයි.

මාතෘකා