ආරාබි මිතුරන්ගෙන් ජෝර්දානයට ආධාර

 ඡායාරූපය:

ආරාබි මිතුරන්ගෙන් ජෝර්දානයට ආධාර

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඇති වූ දුන් දරුණුම විරෝධතා රැල්ලට මුහුණ දෙමින් සිටින ජෝර්දාන රාජ්‍යයට ඩොලර් බිලියන 2.5 ආධාරයක් ලබා දීමට මිත්‍ර අරාබි රටවල් තුනක් තීරණය කර ඇත. බදු ඉහළ නැංවීමට සහ භාණ්ඩ මිල වැඩි කිරීමට ජෝර්දාන් රජයේ බලධාරීන් තීරණය කර ඇති අවස්ථාවක සෞදි අරාබිය, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ කුවේටය මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

මේ වසරේ ජෝර්දානයේ අය වැය පරතරය ඩොලර් මිලියන 700ක් වන අතර එම පරතරට පියවා ගැනීමට මේ ආධාර මුදල පහසුවක් වනු ඇත.

මාතෘකා