අඟහරු මත ජලය?

 ඡායාරූපය:

අඟහරු මත ජලය?

අඟහරු මත දියරමය ස්වභාවයෙන් ජලය පවතින බවට සාක්ෂි පර්යේෂණවලින් සොයා ගැනීමට හැකි වී ඇත.

අඟහරු ග්‍රහයාගේ දකුණු අර්ධයේ ජලය සහිත විලක් සොයාගැනීමට පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් සමත් වී ඇත.

ඉතාලි අභ්‍යවකාශ ආයතනයක් නියෝජනය කරන පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් විසින් මෙම ජලය සහිත විල සොයාගෙන ඇත.

මීට පෙර ද අඟහරු ග්‍රහයා මත ගලා බසින දිය දහරා නිරීක්ෂණය කළ අතර දකුණු අර්ධයේ අයිස් තට්ටුවට ‍ෙකලින් මෙම විල පිහිටා ඇති බවට එම පරීක්ෂකයෝ විශ්වාස කරති.

මාතෘකා