ට්‍රම්ප් සහ රවුහානි වාග් ගැටුමක්

 ඡායාරූපය:

ට්‍රම්ප් සහ රවුහානි වාග් ගැටුමක්

ඉරාන ජනපති හසන් රවුහානි 'ඉරානය සාමයේ අධිපතිවරයා මෙන්ම යුද්ධයේ අධිපතිවරයාද වන බවත් එක්සත් ජනපද ජනපතිවරයා මතක තබා ගතයුතු' බවට පසුගිය දා පැවසීමත් සමඟ ඉරානය සහ එක්සත් ජනපදය අතර මතභේදය නැවත උත්සන්නව ඇත.

මාතෘකා