නව කැබිනෙට්ටුවක්

 ඡායාරූපය:

නව කැබිනෙට්ටුවක්

කියුබාවේ නව ජනාධිපති මිගුඑල් ඩයස් කැනල් සිය නව කැබිනට් මණ්ඩලය නම් කර තිබේ. පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී ජනාධිපති ධුරයට පත්වූ මිගුඑල්, සිය නව කැබිනට් මණ්ඩලය සඳහා පැරණි අමාත්‍ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් බොහෝ දෙනෙක් තෝරාගෙන ඇත.

ආරක්ෂක අමාත්‍ය ධුරය/අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ විදේශ අමාත්‍ය ධුරයන් ඇතුළු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධුරයන් රැසක් ලැබී ඇත්තේ රාහුල් කැස්ත්‍රෝ පාලනයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ කටයුතු කළ පිරිසටමය. මේ අතර නව අමාත්‍යවරුන් 26 දෙනෙකු පත් කිරීමටද ජනපතිවරයා කටයුතු කර තිබේ.

මාතෘකා