ජපානය-යුරෝපා සංගමය වෙළෙඳ ගිවිසුමකට

 ඡායාරූපය:

ජපානය-යුරෝපා සංගමය වෙළෙඳ ගිවිසුමකට

ජපානය සමඟ වෙළෙඳ ගිවිසුමකට එළඹෙන බව යුරෝපා සංගමය ප‍්‍රකාශ කරයි. වෙළෙඳ සම්බන්ධතා තහවුරු කරගැනීම ඔවුන්ගේ අරමුණ වී තිබේ. එක්සත් ජනපද බදු ප‍්‍රතිපත්තිය හේතුවෙන් මතුව ඇති ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාගැනීම තමන්ගේ අපේක්ෂාවක් බව යුරෝපා සංගමය සඳහන් කර ඇත. මෙම ගිවිසුම අනුව යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් 28 ක් සමග වෙළෙඳ කටයුතු සිදුකිරිමට ජපානයට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

මාතෘකා