වියළි කාලගුණයෙන් බලපෑම්

 ඡායාරූපය:

වියළි කාලගුණයෙන් බලපෑම්

වියළි කාලගුණයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවට බලපෑම් එල්ල වි ඇත. නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට වැඩි හානි සිදුව ඇති අතර කෘෂිකර්මාන්තයට ද බලපෑම් එල්ල වී තිබේ. මේ හේතුවෙන් ගොවි ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා අරමුදලක් පිහිට වූු බව ඔස්ට්‍රේලියා රජය සඳහන් කරයි. දකුණු ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රදේශ ගණනාවකට ද වියළි කාලගුණය බලපා තිබේ.

මාතෘකා