විල්පත්තුව බේරාගන්නට නාවොත්

විල්පත්තුව බේරාගන්නට නාවොත්

විල්පත්තුව බේරාගන්නට නාවොත්
ජාති ද්‍රෝහියෙක් වෙන බව හිතාගනු
අහල පහළ උදවිය කන් පලන නිසා
කීවෙමි ඔවුන් හට මේ ලෙස කරුණාවෙන්

බේරන්නේ කොහොමද කාගෙන්ද අනේ
ද්‍රෝහී වන්නේ මොන ජාතියකටද
උත්තර බැරිනම් පැළයක් හිටවගෙන
ගහ ලොකු වනතුරු අදරින් බලාගනින්

මාතෘකා