අයවැය

අයවැය

අයවැය පරදවා අලුතින් ආණ්ඩුවක්

හදනවා කියූ එතුමා හීන් සැරේ

ඡන්දය වෙලාවේ එළියට ගියෙ ඇයිදැයි

ඇහුවම ලැබුණු පිළිතුර දැන් කියමි මම

ඡන්දය දෙන්ඩ සූදානම් වෙන මොහොතේ

යටි බඩ රිදුණා මොන කරුමෙද මන්දා

වැසිකිළි කතාවත් ඔලුවේ වැඩ කෙරුවා

වැසිකිළියට ගියෙමි මා අත වරද නැත

මාතෘකා