මාතර වෙඩි තැබීම

මාතර වෙඩි තැබීම

මාතර වෙඩි තැබීමට ගත් තුවක්කු

ප්‍රභූවරුන්ගේ ආරක්සාවට දුන්

ඒවා බව කියනා විට පොලිසිය

මහතුනි මඤ්ඤං වෙනවා මගෙ ඔලුව

 

ප්‍රභූවරුන්ගේ මුර කරනා අසරණයන්

රන් අබරණ දැකලාවත් නැති හින්දා

යුතුකම වන්නේ පඩියට අමතරව

ප්‍රභූ අතින් රන් අබරණ පැළඳීමයි

මාතෘකා