එතුමා නොමැති හින්දා ගහකට නැගලා

එතුමා නොමැති හින්දා ගහකට නැගලා

එතුමා නොමැති හින්දා ගහකට නැගලා

හයිකාරකම් පෙන්වූ උදවිය අමතා

නටන්ඩෙපා කීමෙන් පසු ගෙදර ගිහින්

අයියණ්ඩී මලයණ්ඩිට කීය මෙසේ

 

උඹෙ කෙරුවාව හින්දා ළඟදිම දොහක

කෑම හම්බු වෙනවා මදි නොකියන්ට

ඒ හින්දා පන්සල් කෙළියට යද්දී

බාල මලය අඬගහගෙන ගියොත් හොඳා

මාතෘකා