වසා දමන බව විසේස අදිකරණ

වසා දමන බව විසේස අදිකරණ

වසා දමන බව විසේස අදිකරණ

බුරනා හඬක් ඇහිලා බැලුවා කව්දැයි

දිවිනැගුමේ අරමුදලේ බහිරවයා

බෝකුවක් උඩ ඉඳගෙන දෙසන්නේ

 

අධිකරණයෙ වැඩ කටයුතු කෙරෙන විට

කොයි වේලේ ඇතුළට යයි දැයි බයට

නින්දෙන් බය වී හූ කියනා හින්දයි

ගෙදරින් එලවූ මිනිහෙක් අඬන්නේ

මාතෘකා