හිරගේ හිඳ කුඩු බිස්නස් කරන්නට

හිරගේ හිඳ කුඩු බිස්නස් කරන්නට

හිරගේ හිඳ කුඩු බිස්නස් කරන්නට

උදව් කරපු නිලදාරින් හය දෙනකු

හඳුනාගෙන ඇති බව කියනා විටදි

උපදෙසක් දෙන්න හිතුණා දුර හිතලා

 

ඒ උදවියත් එල්ලන්නට ගියෝතින්

රාජකාරියට බාදා කළේ යැයි

අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ගොනු කරලා

රජයෙන් වන්දි ඉල්ලුවොතින් පුදුම නැත

මාතෘකා