සහන ණය ගන්න බැංකුව වෙතට ගිය

සහන ණය ගන්න බැංකුව වෙතට ගිය

සහන ණය ගන්න බැංකුව වෙතට ගිය

උපාධිධාරින් හට පල නොකියාම

පලා බෙදන නිලධාරින්‍ කවුරුන්දැයි

හොයා බලන විට පෙනුණා පුදුම දෙයක්

පොහොට්ටුවක් ඇත ඇතැමුන්ගේ ඔලුවේ

පංචායුද සමහර අයගේ බෙල්ලේ

මහසොහොන් පෙනුම ඇත තව උදවියට

මේ හැම දෙන ඒකාබද්ධව සිටිති

මාතෘකා