අල්ලපු වත්තෙං ගෙඩි දහයක් කඩලා

අල්ලපු වත්තෙං ගෙඩි දහයක් කඩලා

අල්ලපු වත්තෙං ගෙඩි දහයක් කඩලා

රම්බණ්ඩා අරං ගියා පොලිස්සියෙන්

බේරා දීපං බුදු අයියේ කියමින්

වැඳ වැටුණා අයියෝ උගෙ මායියා

හනිකට ගිහින් ඕඅයිසී මුණගැහිලා

පොල්ගෙඩියක් බැගින් ගෙනෙනා බව කියපන්

මිනිහා එළියට දානා බව නිසැකයි

මැදමුලනේ මහ දෙන්නට කෙරුව වගේ

මාතෘකා