මානව හිමිකම් කොමිසම කරන්නේ

මානව හිමිකම් කොමිසම කරන්නේ

මානව හිමිකම් කොමිසම කරන්නේ

ද්‍රෝහී වැඩකැයි ඤුරුඤුරු ගාන්නේ

පිස්සන් කොටුවෙන් පැන්නෙකුදැයි බැලුවා

පැන්සොන් ගිය හමුදා ලොක්කෙකි අයියෝ

කප්පම් ගන්නට කොල්ලන් ඉස්සීමයි

හිරකරුවන් තොග ගණනින් මැරීමයි

රණවිරු පට්ටම ගහගෙන කළ අයට

මානව හිමිකම් යනු වහකදුරුමය

මාතෘකා