එතුමා චීන ගනුදෙනුවේ විවාදෙට

එතුමා චීන ගනුදෙනුවේ විවාදෙට

එතුමා චීන ගනුදෙනුවේ විවාදෙට

නොපැමිණි එක ගැන කවුරුත් කතාවෙති

බොරු චෝදනා හින්දා මුදු හිත තැළිලා

යද්දී පුතයි මල්ලියි ගිය හැටි කියමි

අයියේ මටත් ඇඬෙනව අද මමත් එමි

තාත්තා නැතුව මොකටද මමද එමි

අඬලා හිත හදාගන මතු කෙදිනක හෝ

පාළු කපන්නට පන්සල් වෙතට එමි

මාතෘකා